Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Magis Uitgeverij gesloten overeenkomsten, van welke aard ook en zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke door Magis Uitgeverij uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden algemene voorwaarden van afnemers voor met Magis Uitgeverij aangegane transacties slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag, of zodanig strijdigheden aanwezig zijn prevaleren de voorwaarden van Magis Uitgeverij.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Magis Uitgeverij zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Het in artikel 1 en in het onderhavige artikel gestelde is ook van toepassing op de door vertegenwoordigers van Magis Uitgeverij of andere personen namens Magis Uitgeverij gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte  afspraken.
3. De bedragen genoemd in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, belasting op toegevoegde waarde en dergelijke.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de vooraf geheel opgegeven prijs.
5. Kennelijk vergissingen in de aanbiedingen van Magis Uitgeverij ontheffen Magis Uitgeverij van de leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3 Leverantie

1. Alle leveranties aan Magis Uitgeverij kunnen alleen geschieden na opdracht van Magis Uitgeverij door middel van een genummerde opdrachtbon.
In de factuur gericht aan Magis Uitgeverij moet dit nummer worden vermeld. Bij het ontbreken van deze opdrachtbon c.q. nummer is Magis Uitgeverij niet verplicht betaling te doen.
2. Alle leveranties dienen exact op het tijdstip te geschieden zoals op de schriftelijke opdracht vermeld. Bij overschrijding van de levertijd is Magis Uitgeverij niet verplicht de goederen te accepteren.
4. In afwijking tot de voorwaarden van onder meer drukwerkleveranciers, perserijen e.d. mag van opgegeven aantallen niet worden afgeweken.

Artikel 4 Wijziging in opdracht

1. De wijziging in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de afnemer gebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de afnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijziging in de uitvoering daarvan moeten door afnemer tijdig en schriftelijk aan Magis Uitgeverij ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de afnemer.
3. Verandering in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunne  tot gevolg hebben dat vóór de verandering overeengekomen leveringstijd door Magis Uitgeverij buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen door Magis Uitgeverij niet franco op het afleveringsadres. Magis Uitgeverij maakt gebruik van de voor de afnemer zo voordelig mogelijke transportwijze.
2. Door Magis Uitgeverij te leveren goederen zijn voor risico van de afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen de magazijnen danwel bij levering op aanvoer van derden de magazijnen van deze derden hebben verlaten.
3. Magis Uitgeverij is bevoegd de goederen voor rekening van de afnemer tegen door Magis Uitgeverij te bepalen risico”s te verzekeren.
4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door de in ontvangstname der goederen.
b. Bij verzending via een vervoermiddel van Magis Uitgeverij: door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de afnemer.
5. Levering zoals in deze voorwaarden bedoeld behoeft geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen. Zie hiervoor verder hetgeen gesteld is in artikel 6.

Artikel 6 Levertijd

1. De door Magis Uitgeverij opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering.
2. De levertijd gaat in nadat Magis Uitgeverij de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteit en welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit zijn van Magis Uitgeverij en de afnemer Magis Uitgeverij bovendien, in overeenstemming met Magis Uitgeverij, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming der opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
3. De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling van Magis Uitgeverij ter verzending gereed zijn een en ander nadat door Magis Uitgeverij de afnemer daarvan in kennis is gesteld.
4. Overschrijving van de levertijd, door welke oorzaak ook zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ten uitvoer van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Magis Uitgeverij en het hieronder sub 6 bepaalde.
5. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met uitdrukkelijke toestemming van Magis Uitgeverij. Eventueel voor Magis Uitgeverij uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van afnemer.
6. De afnemer kan slechts aanspraken maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet, niet tijdige of niet volledige levering indien de afnemer Magis Uitgeverij onmiddellijk na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum schriftelijk heeft gesommeerd binnen acht dagen na verzending van de sommatie aan haar leveringsverplichtingen te voldoen en Magis Uitgeverij daarmede in gebreke blijft.
7. In afwijking van het in het voorgaande bepaalde wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn indien of voor zover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is uitgevoerd.

Artikel 7 Vertraging door de afnemer

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de opdracht door de afnemer of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd kan door Magis Uitgeverij over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte respectievelijk afgeleverd gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten al dan niet vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon ter zaken van de opslagen goederen worden beschikt op de termijn, waarop indien geen vertragingen waren ingetreden zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van de order in deze kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 8 Overgang van eigendom en risico

Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan een en ander ter beoordeling van Magis Uitgeverij als geleverd gelden in de zin van artikel 4 draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor mogelijkheid van de afnemer aan te tonen dat een en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Magis Uitgeverij; onverminderd het gestelde in de hieraan voorafgaande alinea gaat de eigendom van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan eerst op afnemer over, zodra al hetgeen dat ter zake van de goederen door de afnemer is verschuldigd, met inbegrip van de eventuele rente en kosten, daadwerkelijk is voldaan, zulks onverminderd voor derden verkregen rechten.

Artikel 9 Retentie recht

Wanneer Magis Uitgeverij goederen van de afnemer onder zich heeft is Magis Uitgeverij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Magis Uitgeverij nog steeds heeft ter uitvoering van opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de afnemer, tenzij de afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Magis Uitgeverij ook in geval de afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of surséance van betaling heeft verkregen.

Artikel 10 Betaling, rente en kosten

1. Voorzover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal de afnemer de bedragen van de facturen steeds zonder korting of compensatie dienen te verrichten binnen dertig dagen na de factuurdatum.
2. Indien een afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Magis Uitgeverij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist het recht de afnemer een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Magis Uitgeverij verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden als één maand berekend.
3.De afnemer is aan Magis Uitgeverij buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Magis Uitgeverij maakt teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen danwel aangesproken door de afnemer zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer door Magis Uitgeverij is gevoerd.
4.Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval dat Magis Uitgeverij zich voor de invordering van behulp van een derde heeft verzekerd. Onverminderd eventueel verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen te vermeerderen met de omzetbelasting, B.T.W.. Bij een eventuele faillissementsaanvrage door Magis Uitgeverij van de afnemer is deze afnemer daarenboven de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11 Reclame

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de afnemer ter zake van de hoedanigheid ener leverantie.
2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk zijn ingediend onder overlegging van bewijs dat het reclame betreft ter zake van door Magis Uitgeverij gedane leveranties. De afnemer die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering accoord te hebben bevonden.
3. De afnemer zal in geen geval aanspraak tegen Magis Uitgeverij kunnen doen gelden nadat de afnemer het geleverde of een gedeelte daarvan aan derden heeft doorgeleverd.
4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Magis Uitgeverij steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen mits de herlevering binnen zeven dagen na ontvangst van de reclame plaatsvindt.
6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in het geding zijnde goederen slechts opgeschort, indien ter zaken van de reclame een procedure door de Arrondissementsrechtbank te Breda aanhangig is gemaakt en wel vanaf het tijdstip, waarop die procedure is gestart. Onder de in het geding zijn de goederen wordt hier steeds verstaan dat deel waarop de reclame betrekking heeft. De opschorting eindigt op het tijdstip waarop door de Rechtbank uitspraak is gedaan of het geschil in der minne tot een einde is gekomen.
7. Retourzending welke niet vooraf zijn gegaan door een schriftelijke reclame als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn niet toegestaan. De kosten van niet toegestane danwel ongegronde retourzendingen zijn niet voor rekening van de afnemer. Magis Uitgeverij heeft in bedoelde gevallen het recht voor risico en voor rekening van de afnemer onder derden op te slaan danwel in daartoe door Magis Uitgeverij bestemde ruimten op te slaan. De afnemer is verplicht tot verzekering van de te retourneren goederen. Bovendien is de afnemer aansprakelijk voor de schade door zijn nalatigheid ontstaan. Ten aanzien van de kosten, verband houdende met de niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Magis Uitgeverij genomen toegestane maatregelen is de specificatie van Magis Uitgeverij door de afnemer bindend behoudens tegenbewijs.
8. Mocht Magis Uitgeverij verkeerde goederen geleverd hebben, dan zal de afnemer die direct aan Magis Uitgeverij mededelen en haar in staat stellen het verkeerde terug te (doen) halen en de juiste goederen af te leveren. De afnemer is aansprakelijk voor zorgvuldige bewaring van het verkeerde geleverde.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, die de nakoming van enige verplichting van de zijde van Magis Uitgeverij kan verijdelen of bemoeilijken en waarvoor niet geldt dat naar de kennelijke strekking van de betreffende verplichting Magis Uitgeverij heeft beoogd dat die omstandigheden moeten tenminste worden begrepen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen van het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot energie-opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluiting, optreding van werkliedenorganisatie, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet leveren van noodzakelijk goederen aan Magis Uitgeverij door derden en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der goederen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken alsmede surséance van betaling, stilleggen, liquidatie op faillissement van de afnemer of diens bedrijf en ook niet behoorlijke en/of niet tijdig nakoming door de afnemer van diens verplichtingen jegens Magis Uitgeverij, alsmede elke aan de wil en/of controle van Magis Uitgeverij onafhankelijke omstandigheid – al dan niets voorzienbaar – waardoor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht duidelijk op permanent verhinderd wordt.
2. Bij overmacht heeft Magis Uitgeverij het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dal zulks weer mogelijk is, op welk moment Magis Uitgeverij  ook gerechtigd is eventuele prijswijziging door te berekenen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Behoudens algemeen geldende rechtsregelen van openbare orde geldt de voldoening door Magis Uitgeverij aan haar verplichtingen steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding van de zijde van de afnemer uitgesloten.
2. Magis Uitgeverij is jegens haar afnemers nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, onder andere wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende goederen, het verloren gaan van aangeleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden hetzij direct hetzij indirect bij de afnemer of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont, dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld van Magis Uitgeverij.
3. De aansprakelijkheid van Magis Uitgeverij uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval in redelijke verhouding staat tot
a. het factuurbedrag, bij gebreke van de waarde van de overeengekomen prestatie,
b.- bij levering in termijnen – het factuurbedrag c.q. de waarde van de desbetreffende goederen. De aansprakelijkheid zal een percentage van 50, te berekenen over het factuurbedrag exclusief omzetbelasting nimmer te boven gaan.
4.  De afnemer is gehouden Magis Uitgeverij te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade in interessen welke voor Magis Uitgeverij mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op Magis Uitgeverij ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Magis Uitgeverij niet aansprakelijk is ingevolge het onderhavige artikel.

Artikel 14 Ontbinding

1. Onverminderd de aan Magis Uitgeverij verder toekomende rechten heeft Magis Uitgeverij het recht, UMagis Uitgeverij door overmacht als bedoeld in artikel 10 wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Magis Uitgeverij, zonder dat Magis Uitgeverij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
2. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke door hem uit deze of uit enige andere met Magis Uitgeverij gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Magis Uitgeverij het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Magis Uitgeverij, zonder dat Magis Uitgeverij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch verminderd de Magis Uitgeverij verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Magis Uitgeverij ten laste van de afnemer heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.
3. Indien Magis Uitgeverij ingevolge het gestelde in alinea 2 van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschort zal Magis Uitgeverij de afgewerkte, in bewerking zijnde en de overige in de prijs inbegrepen goederen voor rekening en voor risico van de afnemer opslaan en zal de afnemer Magis Uitgeverij de contractuele prijs betalen, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventuele reeds betaalde termijnen.
4. Indien Magis Uitgeverij ingevolge het gestelde in alinea 1 en 2  van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt heeft Magis Uitgeverij het recht van de afnemer te verlangen, dat deze de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tot betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Magis Uitgeverij te harer keuze de goederen voor rekening en risico van de afnemer zal opslaan danwel verkopen. In de gevallen gesteld in de beide vorige alinea”s gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde goederen op de afnemer over.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands recht. De Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden zal bevoegd zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.